Đào tạo tư vấn cải tiến sản xuất tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu