Gửi câu hỏi

Trả lời:

Theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương thì sản phẩm “Thiết bị làm mát tủ điện” không thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan. Đề nghị doanh nghiệp làm rõ việc yêu cầu kiểm tra nhà nước trước khi thông quan đối với sản phẩm “Thiết bị làm mát tủ điện” là theo các yêu cầu của cơ quan quản lý và theo văn bản quy phạm pháp luật nào.