Xuất khẩu thực phẩm Việt sang các thị trường Châu Phi, Trung Đông