Gửi câu hỏi

Trả lời:

Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi, Bộ Công Thương có ý kiến về câu hỏi của bạn đọc như sau:

Về nguyên tắc xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới: Hoạt động xuất, nhập qua biên giới đối với người, phương tiện, hàng hóa, vật phẩm của Việt Nam và nước ngoài chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
Căn cứ quy định nói trên, nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện nguyên tắc xuất, nhập qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới như sau:
1. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thanh viên có quy định: Được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.
2. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Công hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định: Để khuyến khích và thu hút đầu tư, kinh doanh tại khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới đề xuất được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới với Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.