CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Cục Công nghiệp

    1. VĂN PHÒNG
    2. PHÒNG KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM
    3. PHÒNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
    4. PHÒNG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO
    5. PHÒNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ