Gửi câu hỏi

Trả lời:

Quy chuẩn đã quy định tại mục 3.2.2. Theo đó, đối với tổ chức nước ngoài được đánh giá chỉ định theo quy định thì kết quả đánh giá được chấp nhận như đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đã được Bộ Công Thương đánh giá, chỉ định để thực hiện việc đánh giá chất lượng.