Thách thức xoay quanh hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU EVFTA