Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương