Tổng kết chương trình đào tạo giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam năm 2019