Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp CNHT giữa Cục Công nghiệp và Toyota